Trung tâm Thông tin-Thư viện

Dự thảo Thông tư ban hành quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học PDF. In Email
Chủ nhật, 03 Tháng 2 2013 05:47


Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW (Để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội; (Để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Để báo cáo);
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (Để báo cáo);                            
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục (Để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (Để báo cáo);
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;                  
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT (10b), PC, GDĐH, Cục NGCBQLCSGD (5b)

                                                                                                              

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


  Bùi Văn Ga

File đính kèm:
Download this file (Quy dinh Boi duong Giang vien  (1-2013).doc)Quy dinh Boi duong Giang vien (1-2013).doc[ ]241 Kb1301 Tải về
 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: